Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

dormeur
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viagdziejestola gdziejestola

June 25 2017

dormeur
Nie wiem dlaczego, ale zawsze pewnego dnia uświadamiam sobie, że jest już za późno. I to za późno będzie rzutować na całą przyszłość. Jakby mi ktoś wcześniej zrobił niewielkie otarcie, z którego powstała ogromna rana. Boli przy każdym dotyku. I teraz już ciągle, w ten sam sposób, zbliżam się do końca. 

June 24 2017

dormeur
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viawolalabym wolalabym
dormeur
dormeur

June 18 2017

dormeur
9754 9f22 500
Reposted fromhagis hagis viaplateau plateau
dormeur
2313 b0fe 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawonko21 wonko21
dormeur
dormeur
dormeur
dormeur
dormeur
3183 bcbc
Reposted fromTenSigis TenSigis viapasisia pasisia
dormeur
dormeur
dormeur
dormeur
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
dormeur

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viabesomeoneelse besomeoneelse
dormeur
0403 3928
dormeur
3438 22ef
Reposted fromdontbemad dontbemad viasimplyfalling simplyfalling

June 15 2017

dormeur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl