Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

dormeur
0869 4476 500
Reposted fromfilology filology viaBucefal Bucefal
dormeur
2874 0375 500
Reposted fromghostlyroyalty ghostlyroyalty viamiimi miimi
dormeur
9486 8c27 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadestroyed destroyed
dormeur
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawwannie wwannie
dormeur
7773 b295 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackatlass blackatlass
dormeur
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
dormeur
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackatlass blackatlass
dormeur
1951 527a 500
Reposted fromjareth jareth viakjuik kjuik
dormeur

April 28 2019

dormeur
3619 6fed
Reposted fromGIFer GIFer viaPewPow PewPow
dormeur
Reposted fromFlau Flau viahepi hepi
dormeur
2675 3603 500

November 07 2018

dormeur
3348 596e 500
J.L. Wiśniewski
dormeur
Reposted fromFlau Flau viaYarrick Yarrick
dormeur
8245 04b0 500
Emma Van Den Broeck.
Reposted fromPoranny Poranny viaiamnotarobot iamnotarobot
dormeur
Reposted fromsilence89 silence89 viaiamnotarobot iamnotarobot
dormeur
2800 98a2
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
dormeur
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viabeltane beltane
dormeur
9519 9c77 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl